v.l.n.r. Hansruedi Büchi, Dr. Ram Shresta, Mingmar Sherpa